A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Controller.php

Line Number: 51

Feuilletau de Bruyn

Feuilletau de Bruyn

Mediation & Law Practice


Eusebiusbuitensingel 7

6828 HT Arnhem


Toon op kaart

Kantooruren

Maandag: 09:00 - 17:00
Dinsdag: 09:00 - 17:00
Woensdag: 09:00 - 17:00
Donderdag: 09:00 - 17:00
Vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag: -
Zondag: -

Mediation


Klik op de onderstaande kopjes om de bijbehorende informatie weer te geven.

Wat is mediation?


Mediation is afgeleid van het Latijnse woord mediare: tussen beide komen. Mediation is het gezamenlijk oplossen van conflicten door partijen met behulp van een neutrale vakbekwame conflictbehandelaar, de mediator. De partijen blijven zelf verantwoordelijkheid dragen voor het oplossen van het tussen hen bestaande conflict. Na het bespreken van standpunten ligt het doel vooral op de toekomst: hoe nu verder? Mogelijke oplossingen worden onderzocht, waarna partijen zelf concrete afspraken met elkaar maken. Deze worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.Mediation of rechtspraak


Geschillen kunnen worden opgelost door het inschakelen van een rechter. Soms werkt mediation beter. Mediation is door de rechterlijke macht dan ook volledig erkend als methode om geschillen te beslechten. De rechter verwijst soms zaken door naar een mediator als ze vindt dat partijen eerst onderling moeten proberen er uit te komen. Slaagt de mediation, dan beëindigt de rechter de lopende procedure.Voorwaarden voor mediation


Voordat met het mediationtraject kan worden begonnen, moet eerst worden voldaan aan twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Deze principes liggen vast in het MfN Mediation Reglement en de gedragsregels voor de Mediator.

Niemand kan gedwongen worden om mee te werken aan een mediationproces voor het oplossen van een conflict. Partijen handelen uit vrije wil, omdat men serieus probeert in onderling overleg een voor hen juiste oplossing te vinden. De mediation kan beëindigd worden als u er niet meer onderling uit kunt komen.

Alles wat u bespreekt tijdens de mediation blijft vertrouwelijk. Dit vergemakkelijkt het overleg. Uiteraard kunt u onderling andere afspraken maken.

Met het ondertekenen van een mediationovereenkomst wordt het traject gestart. Dit ondertekenen behelst de formele afspraak om vast te leggen dan men het conflict door middel van mediation op wil lossen. De elementaire regels zoals vrijwiligheid en vertrouwelijkheid zijn in deze overeenkomst vastgelegd. Het is tevens de opdracht aan de mediator om het proces te begeleiden. Daarin wordt ondermeer afgesproken dat iedereen zich volledig zal in zetten het conflict op te lossen.De rol van de mediator


Een mediator is een vakbekwame, onpartijdige en onafhankelijke gespreksleider die partijen helpt effectiever met elkaar te communiceren. Het doel daarvan is dat het wederzijdse begrip tussen partijen toeneemt. Zij bewaakt het proces en de voortgang daarvan en helpt partijen door standpunten te vertalen in belangen en problemen in doelen, waaraan constructief gewerkt kan worden.Het verloop van een mediation


Na het formele gedeelte, het ondertekenen van de mediationovereenkomst, start het informele, flexibele mediation gedeelte. Hierbij wordt van partijen een actieve rol verwacht, waardoor partijen zich voortdurend betrokken voelen bij het proces. De mediator stimuleert hen tot overleg, stelt vragen en vat samen. Hiermee zoekt de mediator bij partijen naar hun werkelijke belangen en wensen in plaats van alleen stil te staan bij de formele (en misschien wel principiële standpunten). Ook is het de taak van de mediator om te zorgen dat beide partijen evenveel aandacht krijgen bij het verwoorden van hun gevoelens. De één verwoordt nu eenmaal duidelijker zijn gevoelens en wensen dan de ander. Als de echte belangen en wensen eenmaal helder zijn is het tijd om naar een oplossing te zoeken. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uitziet. Dit levert een win-win situatie op. De uitkomst en concrete afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.Deze vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend.Hoe lang duurt een mediation?


Zodra beide partijen akkoord zijn gegaan met de mediation, kan er binnen twee weken gestart worden met een gesprek. Zo’n eerste bijeenkomst duurt meestal 2 uur, inclusief het oriënterende gedeelte. In het algemeen duren de volgende bijeenkomsten 1 à 1,5 uur. Het aantal bijeenkomsten zal afhankelijk zijn van de complexiteit van de problemen die worden ingebracht. Ook uw inzet bepaalt onder andere de hoeveelheid bijeenkomsten. Gemiddeld is de duur van een mediation 3 tot 5 gesprekken.Wat zijn de kosten?


De kosten van een mediation-procedure wordt bepaald door het honorarium van de mediator en eventuele derden en de door hen gemaakte kosten. De mediator berekent een uurtarief. Het honorarium is daarom niet afhankelijk van het al dan niet bereiken van een oplossing. Daarmee is de neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator gewaarborgd. Over het algemeen worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun kosten komen voor eigen rekening. Uiteraard kunnen partijen onderling andere afspraken maken over de kostenverdeling. Bent u minder draagkrachtig dan is gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk. Wij verzorgen de aanvraag hiervoor bij de Raad voor Rechtsbijstand. Soms vergoedt een rechtsbijstandsverzekering een mediation. Door een aantal verzekeraars wordt deze gedekt onder de voorwaarde dat u een mediatior inschakelt die landelijk is geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut. Wij voldoen aan deze vereiste.Wat zijn de voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure?


De kosten De kosten van een mediation liggen lager dan die van een juridische procedure. Het uurtarief van een mediatior is vaak lager dan dat van een advocaat, partijen kunnen meestal ook samen toe met één mediator. U heeft zelf invloed op de eindbeslissing Het doel van mediation is dat beide partijen samen tot overeenstemming komen en achter de te nemen eindbeslissing staan. Bij een gerechtelijke procedure is het zo dat de rechter de eindbeslissing neemt. Zolang de gevonden oplossing in overeenstemming is met de geldende wetgeving is er ruimte voor creatieve oplossingen. Het mediationproces kan snel gaan Gedurende het mediationproces bepalen de partijen samen de snelheid van het proces, waardoor dit vaak sneller gaat dan een procedure bij de rechtbank. Is toekomstgericht en constructief Bij mediation wordt uitsluitend gekeken naar oplossingen voor de toekomst. Het is constructief en er wordt maatwerk geleverd. Is flexibel en informeel In tegenstelling tot formele juridische procedures is er bij mediation sprake van een informeel samenzijn. Is vertrouwelijk en besloten Het mediation-proces vindt plaats in een besloten en veilige omgeving. Voorkomt onnodige beschadiging van relaties Omdat het doel van mediation partijen samen tot overeenstemming te brengen is, worden de verhoudingen niet nog meer onder druk gezet en kan de onderlinge relatie zelfs verbeteren. Helpt bij het bereiken van gezamenlijke oplossing: 'win-win-resultaat' Niet de mediator maar de partijen kiezen voor een bepaalde oplossing met als gevolg een win-winresultaat. Deze gezamenlijke oplossing leidt tot een hoge acceptatiegraad en tot het begin van verwerking van het conflict.